Verkiezingsprogramma

Na jaren van discussie en voorbereiding is het zover. Een nieuwe gemeente. In de voorbereiding naar 1 januari 2019 is er al heel veel werk verzet. Ook na 1 januari zal er nog veel moeten gebeuren. De nieuwe gemeente Het Hogeland moet meer zijn dan de optelsom van vier oude gemeenten, is onze mening. Veel beleid moet opnieuw uitgedacht worden. Ons motto daarbij is ‘samen’. Beleid en visies ontwikkelen we niet in de gemeentehuizen, maar samen met onze inwoners. Want onder de inwoners is veel kennis en creativiteit. En we pakken beleid integraal op. Cultuur en sport zijn bijvoorbeeld verbonden met WMO en Ruimtelijke Ordening. Die samenhang moet in het beleid en in visies duidelijk naar voren komen.
Dit verkiezingsprogramma geeft onze visie op tal van onderwerpen. Niet uitputtend, maar wel op hoofdlijnen en soms zelfs heel concreet. Hieronder vindt u de centrale thema's uit het verkiezingsprogramma. Het volledige verkiezingsprogramma vindt u hier.

Centrale thema's

Iedereen doet er toe

Wij zien een samenleving voor ons waarin iedereen telt. Niet alleen degenen met een ‘grote mond’. Natuurlijk geven we ruimte aan mensen die zichzelf wel kunnen redden, maar de overheid heeft juist een taak ten opzichte van mensen die niet zo zelfredzaam zijn. Hen bieden we een sterk sociaal vangnet. Binnen de wettelijke mogelijkheden benutten we de maximale ruimte om deze mensen te ondersteunen. We beseffen dat er grenzen zijn aan vrijwilligerswerk en de inzet van mantelzorgers. Die grenzen bewaken we en daar waar nodig springen we bij.

We bevorderen actief verbondenheid in de samenleving. Een samenleving is pas een samenleving als er sprake is van een ‘samen-gevoel’, van verbinding. Heel belangrijk in een tijd van individualisering en toenemende eenzaamheid. Als gemeente moeten we die verbinding tussen mensen faciliteren en stimuleren. Zorgen voor een dorpshuis/dorpskamer in elk dorp, bijvoorbeeld. En dat met professionals die zich sterk maken voor die verbinding en initiatieven ontplooien dan wel aanjagen. Denk aan dorpscoördinatoren, sportcoaches, cultuurcoaches, welzijnswerkers, mantelzorgondersteuners, vrijwilligerssteunpunten e.d.

Leefbare dorpen

De nieuwe gemeente Het Hogeland beslaat een groot oppervlak en vele dorpen. Het is dé opgave om de relatie tussen de dorpen en de gemeente op een goede manier vorm te geven. De lijntjes zijn niet automatisch meer zo kort als voorheen. Toch zien wij wel kansen die lijntjes kort te houden. Belangrijk is dat elk dorp een vast aanspreekpunt heeft bij de gemeente. Zowel ambtelijk als bestuurlijk.

Er zit veel energie in de dorpen en wijken. Steeds meer nemen inwoners zelf het initiatief. Een goede zaak. De overheid hoeft niet alles zelf op te pakken. Wat ons betreft gaat participatie over in coöperatie. Samen verantwoordelijk voor vitale dorpen en wijken. Gemeente en inwoners, zij aan zij. We zien daar al hele mooie voorbeelden van. Het dorp of de wijk bepaalt zelf hoe ver ze daarin wil gaan. Dus niet voor elk dorp dezelfde blauwdruk. Maatwerk is wat ons betreft de leidraad. De gemeente zorgt dat de basis overal op orde is. Maar de ‘plus’ is aan het dorp of de wijk zelf. Financieel kunnen dorpen/wijken in bepaalde mate zelf verantwoordelijkheid krijgen. Controleren doen we niet tot achter de komma, maar op hoofdlijnen.

Energietransitie

Er komt een enorme uitdaging op ons af. We gaan een revolutie op energiegebied meemaken. En wat ons betreft, gaan we die niet alleen meemaken, maar er zelf volop aan mee doen! Dat doen we samen met de dorpen en wijken. Hiervanzien we al heel veel mooie voorbeelden. De energie zit letterlijk in onze samenleving. Juist in dit gebied, waar we de nadelen van de gaswinning voelen, moeten we voorop lopen. Het goede voorbeeld gevenals gemeente. Alle eigen gebouwen van het gas af! Al het vervoer duurzaam! Dat betekent voldoende laadpunten voor auto’s envoor fietsen. Verder zien we een toekomst voor andere nieuwe methoden van duurzame energie, zoals waterstof. We faciliteren een tankstation voor waterstof binnen de gemeente.
We moeten zelf zoveel mogelijk energie gaan opwekken. Binnen afzienbare tijd minimaal zoveel als we gebruiken. In de businesscases moeten niet alleen de financiën leidend zijn.
We ondersteunen actief de lokale initiatieven. In het proces enals het gaat om ruimtelijk beleid. Hier is maatwerk leidend. Naast de decentrale initiatieven nemen we onze verantwoordelijkheid voor de centrale energieopwekking die nodig is Nederland van energie te voorzien. We zoeken plekken voor grootschalige zonneparken, daar, waar ze het beste passen en zo min mogelijk ten koste gaan van vruchtbare landbouwgrond. Daken gaan bij ons voor land! Grote windmolen(parken) moeten een plek krijgen, wat ons betreft in de zee of nabij de Eemshaven. Uiteraard daar, waar de overlast zo beperkt mogelijk is. Overlast uitsluiten, kan niet altijd. Dan dient er ruimhartig gecompenseerd te worden. Dit geldt bijvoorbeeld voor de inwoners direct nabij de Eemshaven, bijvoorbeeld Oudeschip. De lokale gemeenschap moet zoveel mogelijk kunnen participeren in de grootschalige initiatieven.

Veilige infrastructuur

De afgelopen jaren heeft de ChristenUnie zich in de vier verschillende gemeenten ingezet om de infrastructuur te verbeteren. We zien ditvoor de komende jaren als belangrijk aandachtspunt. Een recente ontwikkeling is de opkomst van snellere fietsen die worden gebruikt voor grotere afstanden. De afgelopen jaren is er ingezet op veiliger fietsverbindingen met Fietsroutes Plus. De komende tijd zetten wij in op het doortrekken van deze fietsroutes en het verbreden van andere fietspaden.
Een ander aandachtspunt zijn de onbewaakte spoorwegovergangen in de gemeente Het Hogeland. Samen met de eerstverantwoordelijke (ProRail) maken we een plan van aanpak om al die overwegen te saneren dan wel veiliger te maken.
Wij gaan met agrariërs in overleg gaan over de knelpunten in het wegennet in het buitengebied. Zodat de agrariërs én de andere weggebruikers veilig gebruik kunnen maken van de buitenwegen.

Verantwoord bestuur

Het vormen van een nieuwe gemeente is een hele opgave en vraagt zeker de eerste periode veel inzet. Er moet nog veel beleid op allerlei terreinen worden geharmoniseerd. Hiermee gaan we voortvarend aan de gang. Gevoelige dossiers gaan we niet uit de weg en schuiven we niet door naar de toekomst. Veel grote projecten staan op stapel of zijn in uitvoering. De realisatie daarvan heeft prioriteit. De financiële armslag bepaalt  de ruimte voor nieuwe ambities en projecten. De financiële basis moet op orde zijn.

Nieuw beleid gaan we als gemeente niet allemaal zelf verzinnen. We laten de doelgroepen waarvoor we beleid maken, zoveel mogelijk zelf input geven. Hier kiezen we weer voor coöperatie. Beleid dient maximale ruimte te bieden aan maatwerk. De tijd van blauwdrukken is voorbij.

Recreatie & Toerisme

Een grote kans voor onze regio zien we in de recreatie & toerisme. Hier zetten we meer op in. Wij kiezen voor één professionele organisatie samen met de ondernemers uit de sector. Deze organisatie werkt nauw samen met andere organisaties als Marketing Groningen. Een belangrijk deel van de toeristenbelasting wordt ingezet voor ontwikkeling van deze sector. Er is een groeiende vraag naar verblijfaccommodaties. Initiatieven hiertoe juichen wij toe, bijvoorbeeld in de transformatie van voormalige boerderijen in het buitengebied.
Een belangrijke kans binnen recreatie & toerisme is de vaarrecreatie. Dit moet verder ontwikkeld en gepromoot worden. Knelpunten in de vaarwegen pakken we aan.